Blog 180 (Recent)

PDF iconLMA_Apr_2018-billet geometery.pdf

บทความโดย: เคน เชียน และ พอล รอบบินส์ . ร่วมมือโดย คริส โจเว็ท. บริษัท ริโอะ ทินโตะ อลูมิเนียม และ ยู หวัง (วิศวะเครื่องกล และอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล มหาวิทยาลัย วอเตอร์โล แคนาดา)

บทนำ

เมื่อนักอุตสาหกรรมเครื่องรีดมีการวางแผนที่จะติดตั้งเครื่องรีดใหม่ สิ่งที่โดยปกติแล้วจะคำนึงถึงคือ การผสมผสานของผลิตภัณฑ์ ขนาดของผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก นักอุตสาหกรรมเครื่องรีดจะเลือกใช้แรงดันเครื่องรีดนั้นต้องสัมพันธ์กับขนาดของอลูมิเนียมที่นำมาใช้ในการรีด แรงดันของหัวรีด ทั้งนี้เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมีความเสถียรมากที่สุด ความคงที่และความเร็วของเครื่องรีดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

บทความนี้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อลูมิเนียมที่นำมาใช้ในการรีด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับขนาดของอลูมิเนียมและความยาว ซึ่งขนาดของอลูมิเนียมขนาดใหญ่จะไม่กล่าวถึงในกรณีนี้

อีกประการการเพิ่มขนาดของอลูมิเนียมมีความสำคัญในการวิเคาระห์หรือไม่ ที่จริงแล้ว การเพิ่มขนาดของอลูมิเนียมนั้นจะทำให้แรงดันของเครื่องรีดสูงขึ้นและยังทำให้อุณหภูมิของอลูมิเนียมสูงขึ้นอีกด้วย และยังจะทำให้ความเร็วของการรีดลดลง ในทางตรงกันข้าม การเพิ่มขนาดของเครื่องรีด ดังนั้นการเพิ่มขนาด หรือน้ำหนักของอลูมิเนียมไม่สามารถเพิ่มปริมาณของชิ้นงานหรือคุณภาพได้ แต่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง ดังจะกล่าวต่อไปนี้

อลูมิเนียมขนาดสั้นและยาว

ในปีที่ผ่านมานักอุตสาหกรรมเครื่องรีดมีความนิยมในการเพิ่มขนาดของอลูมิเนียมที่ยาวขึ้น บางเจ้าก็ประสบผลสำเร็จในการเพิ่มความยาวของอลูมิเนียม แต่บางเจ้าก็เป็นไปในทางตรงกันข้าม ทั้งนี้การเพิ่มขนาดความยาวของอลูมิเนียมก็สามารถเป็นไปได้เมื่อลดค่าความเร็วในการรีดลง

การพัฒนาแรงขับเคลื่อนและแรงดันของเครื่องรีด

ถ้าหากจะคำนวณเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาระหว่างอลูมิเนียมขนาดสั้นและอลูมิเนียมขนาดยาว อาจจะคำนวณได้ตามนี้

ความดัน = A log (อัตราส่วนของเครื่องรีด) + B (ค่าความแข็งของอลูมิเนียมที่นำมาใช้รีด x ผิวสัมผัสของไส้ในของเครื่องรีด)

สูตรในช่องแรกอ้างถึงส่วนที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ลดลงของอลูมิเนียม สูตรในช่องที่สองอ้างถึงการคำนวณแรงขับเคลื่อนระหว่างที่เคลื่อนที่ในไส้ในของเครื่องรีดซึ่งจะคำนวณจากระหว่างที่อลูมิเนียมกำลังเปลี่ยนรูปหลังจากได้สัมผัสกับความร้อน คำนวณได้จาก Finite Element (FE) ซึ่งสูตรการคำนวณนี้มาจากการวิจัยที่มหาวิทยาลัย วอเตอร์โล แคนาดา โดยเลือกความต่างของอลูมิเนียมสองชนิด คือ อลูมิเนียมชนิดแรก มีขนาดความกว้างที่ 8 นิ้ว ยาว 56 นิ้ว สัดส่วน 7:1(ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่นิยมสำหรับอลูมิเนียมขนาดยาว) อลูมิเนียมชนิดที่สอง มีขนาดความกว้างที่ 10 นิ้ว ยาว 35.8 นิ้ว อัตราส่วน 3.5:1 อลูมิเนียมทั้งสองมีน้ำหนัก ที่ 276 ปอด์น หรือ 2.815 ตารางนิ้ว แม่พิมพ์ทรงกลมที่เส้นผ่าศูนย์กลางที่ 1.275 นิ้ว ในการทดลอง โดยชนิดของอลูมิเนียมคือ AA6063 ที่อุณหภูมิ 850 องศาฟาเรนไฮต์ ความเร็วในการรีดของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไส้ในเครื่องรีดขนาด 10.375 นิ้ว ความเร็วที่ใช้อยู่ที่ 0.453 วินาทีต่อนิ้ว และสำหรับความเร็วในการรีดของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไส้ในเครื่องรีดขนาด 8.375 นิ้ว ความเร็วที่ใช้อยู่ที่ 0.6953 วินาทีต่อนิ้ว ความเร็วที่ใช้เท่ากันคือ 150 ฟุตต่อนาที

ภาพรวมของผลลัพธ์ของอลูมิเนียมขนาด 10 นิ้ว ดังภาพที่ 1 โดยแรงผลักด้านบนจะมาจากก้านอัด ส่วนแรงอัดด้านล่างจะอยู่ที่ตัวแม่พิมพ์ แรงที่อัดจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิระหว่างการรีด

ส่วนในภาพที่ 2 แรงผลักจะมาจากหัวรีดซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับภาพที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ความแตกต่างของขนาดของอลูมิเนียมในอุณหภูมิที่ 850 องศาฟาเรนไฮต์ อลูมิเนียมขนาด 10 นิ้วต้องการแรงผลักที่ 1.9% และในอุณหภูมิ 800 องศาฟาเรนไฮต์ ต้องการแรงผลักที่ 1.8% จึงวิเคราะห์ได้ว่าควรจะเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 7 องศาฟาเรนไฮต์ สำหรับอลูมิเนียมขนาด 10 นิ้ว โดยแนะนำว่าควรจะเพิ่มน้ำหนักของอลูมิเนียมหรือความยาว หรือไม่ก็เปลี่ยนชุดเครื่องมือในการรีดเพื่อผลลัพธ์ในผลิตภัณฑ์ที่ดี

อุณหภูมิและความเร็ว

จากการคำนวณเบื้องต้นจะเห็นว่าความแตกต่างของระหว่างขนาดของอลูมิเนียมทั้งสองนั้น อยู่ที่อุณหภูมิ โดย อลูมิเนียมขนาด 10 นิ้วเมื่อเริ่มรีดจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่า โดยที่อลูมิเนียมขนาด 8 นิ้วจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าในตอนท้าย  ดังรูปที่ 3 ส่วนในรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงโดยแผ่ไปที่เครื่องรีดและแม่พิมพ์ในความเร็วที่ที่สม่ำเสมอ

การหล่อเย็นในเครื่องรีดและองศา

รูปที่ 5 เป็นผลกระทบของความแตกต่างของอลูมิเนียมและเครื่องรีดที่มีความต่างกันมาก ซึ่งจะเห็นว่า ทิศทางของอุณหภูมิที่ไปยังแม่พิมพ์ของอลูมิเนียมขนาด 8 นิ้ว จะอยู่ที่ 800 องศาฟาเรนไฮต์ และ 850 องศาฟาเรนไฮต์ และอุณหภูมิของเครื่องรีดจะอยู่ที่ 800 องศาฟาเรนไฮต์

การหล่อเย็นและการให้ความร้อนแบบลดหลั่น

จะเห็นได้ว่าแบบจำลองของผลกระทบความแตกต่างของอุณหภูมิกับเครื่องรีด ดังภาพที่ 5 ซึ่งแสดงอุณหภูมิของ Die Barring ที่ใช้อลูมิเนียม ขนาด 8 นิ้ว ที่อุณหภูมิ 800 และ 850 องศาฟาเรนไฮต์ และอุณหภูมิของเครื่องรีดที่ 800 องศาฟาเรนไฮต์ ก่อนที่จะรีดชิ้นงานในแต่ละครั้ง อุณหภูมิในการรีดถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก โดยที่ส่วนมากจะตั้งไว้ที่ 800 องศาฟาเรนไฮต์ แต่ทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คืออุณภูมิของเครื่องรีดที่อาจจะร้อนเกินไปและอาจจะส่งผลเสียกับอลูมิเนียมที่นำมารีดและชิ้นงานได้ โดยปกติไส้ในของเครื่องรีดควรจะมีความเย็นกว่าอลูมิเนียมที่จะนำมารีดประมาณ 50 องศาฟาเรนไฮต์ และด้วยความที่ข้อจำกัดในด้านอุณหภูมินี้ เครื่องรีดแบบธรรมดาอาจจะควบคุมยาก ทว่าทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือเครื่องรีดแบบอัจฉริยะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยตัวเองผ่านแผงควบคุม การให้ความร้อนที่คงที่บริเวณไส้ในของเครื่องรีด และการระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าออกจากตัวเครื่องรีด

แรงดันของหัวรีดและการออกแบบ

จากลักษณะการทำงานของหัวรีด แรงดันของเครื่องรีด และก้านรีดนั้นมีค่าต่ำกว่าในอลูมิเนียมขนาด 10 นิ้ว เมื่อเทียบกับอลูมิเนียมขนาด 8 นิ้ว แรงดันในการเปลี่ยนรูปสุดท้ายสำหรับอลูมิเนียมขนาด 10 นิ้วที่คำนวณได้คือ 77ksi เมื่อเปรียบเทียบกับอลูมิเนียมขนาด 8 นิ้วแล้วจะอยู่ที่ 118ksi ตามแบบทดลองในรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าแรงดันในหัวรีดที่แรงดัน 100 ksi และ 120 ksi แสดงให้เห็นว่ามีความเค้นที่สูงกว่าความต้านทานการเฉือนของเหล้กชนิด H13 (156,000psi) และพื้นที่ทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนสภาพอย่างถาวร จากงานวิจัยที่ขึ้นอภิปรายในงาน ET2016 การรีดชิ้นงานที่มีขนาดอลูมิเนียมที่ยาวขึ้นนั้นหัวรีดควรจะออกแบบอย่างระมัดระวัง เพื่อที่จะให้ได้ใช้งานในแรงดันที่สูงกว่า 100 ksi ซึ่งโดยปกติหัวรีดอลูมิเนียมจะผลิตมาจากเหล็กชนิด H13 เนื่องจากมีความต้านทานสูงและมีความเหนียมที่อุณหภูมิการรีดที่ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม อีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ผลิตเป็นหัวรีดนั้น Tuff Temper ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเหมาะสมกับการเดินเครื่องรีด เนื่องจากมีความเหนียวและทนทานต่อแรงต้านทาน และทนต่อการเกิดการแตกร้าวในการรีดที่อุณภูมิสูงได้ดี ถึงแม้ว่าการอุณหภูมิในการขึ้นรูปจะอยู่ที่ 48 HRC เท่ากันกับ H13 แต่ค่าความเหนียวจะมีมากกว่า และแรงที่ทำให้ H13 เสื่อมสภาพนั้นจะอยู่ที่ 10 ft-lb ในขณะที่ Tuff Temper จะอยู่ที่ 10 ft-lb

ความหนาของพื้นผิวของอลูมิเนียม

ปัญหาที่วงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดพบกันอยู่เป็นประจำเมื่อใช้อลูมิเนียมที่มีความยาวมากขึ้น นั่นคือการจะออกแบบหัวรีดยังไงให้ใช้งานได้อย่างทรงประสิทธิภาพสูงสุด เน่องจากแรงดันจำเพาะที่ 120ksi  ลดลงถึง 30 ksi จากการขยายตัวที่มีผลต่อความดันเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำให้เกิดเศษอลูมิเนียมติดอยู่ที่ไส้ในของเครื่องรีดได้ ถ้ามีเศษอลูมิเนียมติดที่ผนังของไส้ในเครื่องรีดมากเกินไปย่อมส่งผลเสียกับชิ้นงาน สำหรับเครื่องรีดที่ใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก อลูมิเนียมขนาด 10 นิ้วน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าขนาด 8 นิ้ว

การออกแบบเครื่องรีดสำหรับอลูมิเนียมที่มีขนาดยาว

เครื่องรีดภายใต้ความดันของการรีดจะเกิดขึ้นจากแรงดันภายในของเครื่องรีด และแรงดันของการรีดจะสูงสุดที่แรงดันเมื่อมีการเปลี่ยนรูปร่างของอลูมิเนียมและจะลดลงเมื่อวงจรของการรีดผ่านไปประมาณ 50% ความเค้นสูงที่สุดจะอยู่ใกล้ผิวภายในของไส้ในของเครื่องรีด จะต่ำสุดเมื่ออยู่ใกล้กับผิวด้านนอกของเครื่องรีด ดังรูปที่ 7 แสดงให้เห็นถึงความเค้นที่เกิดขึ้นกับผิวของไส้ใน หลักการง่ายๆสำหรับเครื่องรีด 1 ชิ้น จะมีค่าความดันจำเพาะที่ด้านหน้าของหัวรีด ปรมาณ 1.8 เท่า ในเครื่องรีดแบบ 2 ชิ้น 1.5 เท่าสำหรับเครื่องรีดแบบ 3 ชิ้น ดังนั้น เครื่องรีดแบบ 3 ชิ้นจึงแนะนำสำหรับเครื่องรีดที่มีค่าแรงดันค่อนข้างสูง

การเตรียมรีดอลูมิเนียม

ขนาดอลูมิเนียมทั้ง 8 และ นิ้ว อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะปกติของการเตรียมรีด อย่างไรก็ตามในการเตรียมรีดนี้จะมีข้อจำกัดของผนังของไส้ในที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การวิจัยการเตรียมรีดอลูมิเนียม

ขนาดอลูมิเนียมทั้ง 8 และ นิ้ว อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะปกติของการเตรียมรีด อย่างไรก็ตามในการเตรียมรีดนี้จะมีข้อจำกัดของผนังของไส้ในที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การวิจัยที่งาน ET2004 แสดงให้เห็นว่าการเตรียมรีดอลูมิเนียมในครั้งแรก ณ จุดกึ่งกลางของความยาวจะเกิดการเคลื่อนตัวย้อนกลับไปที่ก้านรีดถึงจะเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งแม่พิมพ์ ในตำแหน่งของการเตรียมรีดนี้ ระยะของอลูมิเนียมจะมีการเปลี่ยนแปลง 4.9 นิ้ว สำหรับ อลูมิเนียมขนาด 8 นิ้ว และเปลี่ยนแปลงไป 2.54 นิ้ว สำหรับอลูมิเนียมขนาด 10 นิ้ว ปริมาตรของอากาศจำเป็นต้องเอาออก 270 ถึง 250 ตารางนิ้ว การจะดึงอากาศออกนับเป็นสิ่งที่ยากมากในการรีดอลูมิเนียมที่มีขนาดยาว ถ้าจะให้ดีควรจะต้องมีการควบคุมการระบายอากาศหรือความดันของการระบายอากาศ สำหรับอลูมิเนียมที่มีขนาดยาวมาก การเตรียมรีดเป็นสิ่งทีทำยากมากในสภาวะที่จะเกิดการไหลเวียนอย่างสมบูรณ์ในตำแหน่งด้านหน้า

การไหลตัวของโลหะ

ผลกระทบต่อการออกแบบแม่พิมพ์ในกระบวนการรีดมีการวิจัยเรื่องความแตกต่างของการไหลระหว่างด้านนอกและตรงกลางของอลูมิเนียม เป็นจุดที่ผู้ออกแบบแม่พิมพ์จะต้องพิจารณาโดยเฉพาะ รูของแม่พิมพ์ port, pocket, Die Profiles ตลอดจน ผนังของไส้ในสำหรับการรีดงานบางจำพวกก็จะมีความแตกต่างในเรื่องการปรับสัดส่วนในการรีดอลูมิเนียมในแบบต่างๆ หากสามารถคาดการณ์ได้ว่าความแตกต่างคือเรื่องการไหลตัวระหว่าง อลูมิเนียมขนาด 56 นิ้ว กับ 35.8 นิ้ว ขนาดเส้นรอบวงที่ 8 นิ้ว จะมีการไหลตัวที่มากกว่าที่ทำให้ได้ชิ้นงานที่ดี

บทสรุป

อนุมานได้ว่า ถ้าเราสามารถรีดชิ้นงานภายใต้สภาวะที่ดีที่สุดอย่างสมบูรณ์ หมายความว่า ใช้อุณหภูมิของอลูมิเนียมที่ต่ำสุด เครื่องรีดจะรีดได้ดีมีตัวความดันจำเพาะที่หัวรีดสมเหตุสมผลและทำให้ได้ความเร็วในการรีดที่สูงสุด จะมีคุณภาพของชิ้นงานเป็นที่น่าพอใจ ในการปรับน้ำหนักของอลูมิเนียมนั้น อาจจำเป็นต้องเพิ่มอุณหภูมิของอลูมิเนียมด้วยและต้องลดความเร็วในการรีดลงตามสัดส่วน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดชิ้นงานที่เสีย เพิ่มกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่จะต้องเพิ่มน้ำหนักของอลูมิเนียมในปัจจุบันจะนิยมเพิ่มความยาวของอลูมิเนียมแทน ในการควบคุมการผลิตในแบบต่างๆ เช่นการออกแบบเครื่องรีด หัวรีด ก้านรีดสำหรับความดันจำเพาะที่สูง การเปลี่ยนแปลงขนาดตั้งแต่ด้านหน้าไปด้านหลัง อัตราส่วนของการไหลที่ไม่สมมาตร ข้อแนะนำ ให้พึงระวังถ้าหากจะต้องปฏิบัติตามข้อมูลชั้นต้น การคำนวณของเราใช้สูตรการคำนวณตามสภาวะการเดินเครื่อง ซึ่งในเอกสารแสดงให้เห็นว่าผละกระทบในการเพิ่มน้ำหนักของอลูมิเนียม และการเพิ่มความยาวนั้น เราแนะนำว่าควรจะเพิ่มน้ำหนักของอลูมิเนียมมากกว่าการเพิ่มขนาดความยาวขงออลูมิเนียม

 

 

 

 

 

Posted by: Ploypadub Robbins

ในอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม เตาอบแม่พิมพ์นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์อื่นๆ เพราะเตาอบแม่พิมพ์นี้จะสามารถบ่งชี้ได้ว่า ชิ้นงานที่รีดออกมานั้นได้คุณภาพตามแต่มาตรฐานของแต่ละบริษัทกำหนดไว้หรือไม่

ในการเลือกเตาอบแม่พิมพ์นั้น ท่านเลือกจากองค์ประกอบใดบ้าง

แน่นอนว่า อุณหภูมิย่อมเป็นปัจจัยหลักของการเลือกเตาอบแม่พิมพ์ เพราะอุณภูมิในอุตสหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม นับเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรีดเอง หัวรีด อลูมิเนียมที่นำมาใช้ในการรีด หรือแม้แต่แม่พิมพ์เอง ถ้าหากว่าอุณภูมิของแม่พิมพ์ไม่ได้ตามค่า อลูมิเนียมที่รีดออกมาก็อาจทำให้อลูมิเนียมติดกับแม่พิมพ์ ทำให้เสียเวลา ชิ้นงานไม่ได้คุณภาพ และสูญเสียราคาต้นทุน

คาสทูลได้พัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้นำสมัยอยู่เรื่อยๆโดยไม่หยุดที่จะคิดค้นและพัฒนา ซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอเตาอบแม่พิมพ์ที่เป็นรุ่นล่าสุดที่เราเพิ่งจะคิดค้นขึ้นมา เพื่อตอบสนองในการใช้งานสำหรับลูกค้าของเรา

ทำไมต้องเป็นเตาอบแม่พิมพ์ของ คาสทูล ?

เนื่องจากเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุณหภูมิ ดังนั้นเตาอบแม่พิมพ์ของเราจึงเน้นเรื่องการควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ลดเวลาในการทำความร้อนให้กับแม่พิมพ์ ความร้อนคงที่สม่ำเสมอ ใช้เวลาเพียงไม่นานในการทำความร้อน

ใช้งานง่ายดายด้วยตู้ควบคุมความร้อนที่แยกจากเตาอบ

ลดค่าใช้จ่าย และคุณสมบัติอีกมากมายที่เราอยากจะพัฒนาเพื่อกลุ่มลูกค้าของเรา ลูกค้าอาจจะมีความกังวลว่าเตาอบของคาสทูลจะเหมาะสำหรับแม่พิมพ์ของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งความกังวลนี้จะหมดไปเนื่องจากคาสทูลผลิตเตาอบให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์ของลูกค้า โดยมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของแม่พิมพ์ของลูกค้า

ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

sales180@castool.com

 

 

Posted by: Ploypadub Robbins

อุปกรณ์ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งของการรีดอลูมิเนียมที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ หัวรีดอลูมิเนียม หรือที่เรียกว่า Dummy Block อุปกรณ์หัวรีดนี้จะสัมผัสกับอลูมิเนียมโดยตรง โดยหลักการทำงานคือการดันอลูมิเนียมแท่งผ่านเครื่องรีดไปยังแม่พิมพ์ ดังนั้น หัวรีดอลูมิเนียมจึงเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับความร้อนโดยตรง หัวรีดที่ดีต้องมีความแข็งแรงและสามารถยืดหยุดได้ โดยไม่ทำความเสียหายให้กับไส้ในของเครื่องรีด ต้องทนแรงกระแทก แรงอัด แรงดันได้เป็นอย่าง ต้องผลิตมาจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน และเหมาะสมกับอลูมิเนียมในแต่ละการรีดด้วย เพราะถ้าหากใช้หัวรีดที่แข็งแรงรีดกับอลูมิเนียมที่มีความอ่อนตัวมากๆ หรือเครื่องรีดที่มีค่าแรงดันน้อยๆ จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คาสทูลมีการคิดค้นหัวรีดที่เหมาะสมต่อแรงดันและอลูมิเนียมโดยแยกเป็นดังนี้

RRB Block

หัวรีดชนิดนี้เหมาะกับเครื่องรีดที่มีค่าแรงดันถึง 100,000 psi การทำงานของหัวรีดชนิดนี้สอดผสานระหว่างส่วนประกอบ และที่สำคัญตัวแหวนของหัวรีดจะชนิดนี้จะสามารถขยายได้เพื่อป้องการการไลย้อนของอลูมิเนียม

HPR Block

หัวรีดชนิดทนแรงอัดสูงๆ โดยมีค่าแรงดันอยู่ที่ 120,000 psi และหัวรีดชนิดนี้เหมาะสมกับเครื่องรีดที่มีระยะรีดที่ไม่ยาวมากนัก

Marathon Block

ด้วยส่วนประกอบของหัวรีดที่มีน้อยชิ้น หัวรีดชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับงานรีดที่ต้องการความถี่และความสม่ำเสมอในการรีด โดยมีค่าแรงดันอยู่ที่ 156,000 psi- 165,000 psi ทะ้งนี้ด้วยการคิดค้นที่ไม่หยุดนิ่งของคาสทูล เราได้ค้นพบวัสดุที่นำมาผลิต Marathon เรียกว่า Tuff Temper ที่สามารถทนแรงดันได้ถึง 184,000 psi - 196,000 psi

ทำไมถึงต้องใช้หัวรีดของคาสทูล เพราะหัวรีดของเราสามารถลดชิ้นงานเสียอย่างเห็นได้ชัด ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ลดเวลาในการให้ความร้อนของหัวรีด เพิ่มผลผลิต ยืดอายุการใช้งาน จะเห็นได้ว่า การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมของท่าน ไม่เพียงแต่มองเรื่องราคา แต่องค์รวมต่างๆก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่

sales180@castool.com

 

Posted by: Ploypadub Robbins

ถ้าหากจะพูดถึงนวัตรกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม นอกจากคาสทูลเป็นบริษัทที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ยังไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อให้อุตสหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียมให้ผลคุ้มค่าในการลงทุนของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม จะเห็นได้ว่านับจากที่คาสทูลได้พัฒนารูปแบบในผลิตภัณฑ์ และไม่เคยหยุดนิ่งนั้น ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

วันนี้จะนำเสนอเครื่องรีดอลูมิเนียม อัจฉริยะ QR Container ที่เป็นโมเดลล่าสุด โดยการคิดค้นและพัฒนาตัวเชื่อมต่อพลังงานที่สะดวกและง่ายในการใช้งานและติดตั้ง ทั้งยังเพิ่มช่องว่างของแผงวงจรความร้อน เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานมากขึ้น

ทำไมถึงต้องเป็นเครื่องรีดอัจฉริยะของคาสทูล QR Container?

เพราะเครื่องรีดอัจฉริยะของคาสทูลสามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องรีดให้คงที่ เพราะอุณหภูมินับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานรีดอลูมิเนียม ดังนั้นการรักษาอุณหถูมิให้คงที่นั้น นอกจากจะทำให้ชิ้นงานที่รีดออกมาได้มาตรฐานแล้ว ยังยืดอายุการใช้งานของวัสดุการรีด เครื่องรีด ไส้ในของเครื่องรีดให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

ลดชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพลงอย่างเห็นได้ชัด ลดพลังงานเพราะการฟอร์มตัวของเครื่องรีดจะคงที่หลังจากความร้อนของเครื่องรีดได้ตามค่าแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่

sales180@castool.com

Posted by: Ploypadub Robbins

สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม ถ้าหากว่าใช้งานไปสักพักแล้ว เศษของอลูมิเนียมอาจจะตกค้างเกาะอยู่ตามผิวของไส้ในของเครื่องรีด การทำความสะอาดที่ถูกวิธีนั้นจำเป็นต้องไม่ใช่การทำความสะอาดที่ทำลายพื้นผิวภายในของเครื่องรีด ซึ่งอาจจะส่งผลกับผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น คาสทูงจึงคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เรียกว่า Cold Clean-Out Block

หัวรีดที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์นั้นโดยปกติจะมีช่องว่างระหว่างไส้ในของเครื่องรีดกับหัวรีดอยู่ที่ประมาณ 0.005 นิ้ว หรือ 25 มิลลิเมตร แต่สำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ควรมีช่องว่างระหว่างไส้ใน หรือมีค่าอยู่ที่ 0 เพื่อการทำความสะอาดที่ได้ผลดีเยี่ยมและไม่เหลือเศษอลูมิเนียมไว้ภายในเครื่องรีด การที่คาสทูลจะออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ ลูกค้าจำเป็นต้องให้ค่าที่แน่นอนของความยาวของไส้ในของเครื่องรีด ความกว้างของไส้ใน และที่สำคัญ อุณหภูมิที่ใช้ในการรีดอลูมิเนียม เพื่อคาสทูลจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องรีดของลูกค้า 

คาสทูลได้ออกแบบตัวทำความสะอาดให้ความความยาวที่พอเหมาะ ไม่ยาวหรือสั้นเกินไปเพื่อยังผลลัพท์ที่ทรงประสิทธิภาพในการทำความสะอาด และที่สำคัญยังน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายดาย เพียงแค่ใช้งานเฉกเช่นกับหัวรีด โดยการเอาตัวทำความสะอาดวางไว้ที่ไส้ในแล้วใช้หัวรีดดันเศษอลูมิเนียมออกจากไส้ใน

จะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องรีดควรจะใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้ว?

ควรจะใช้เครื่องทำความสะอาดเมื่อเปลี่ยนชนิดความแข็งของอลูมิเนียมในแต่ละครั้ง เช่น เปลี่ยนจาก 6XXX เป็น 5XXX หรือ 7XXX เป็น 2XXX

หรือการเปลี่ยนจากอลูมิเนียมชนิดแข็ง 6XXX เป็นอลูมิเนียมชนิดอ่อน 0kd 6060 ถึง 6063

 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่

sales180@castool.com or tanmanun.tiantip@castool.com

ทางเรามีช่างเทคนิคผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำด้วยความยินดียิ่ง

Posted by: Ploypadub Robbins

ถ้าหากจะกล่าวถึงอุปกรณ์ในการรีดที่สำคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่ง ก็คงไม่พ้น หัวรีด หรือ Dummy Block เพราะ Dummy Block เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอลูมิเนียมแท่งที่อบจนร้อนได้ที่โดยตรง

ทำไมต้องเป็น Dummy Block ของ Castool? 

-เพราะลดชิ้นงานที่เสียที่เกียวเนื่องกับฟองอากาศในชิ้นงาน

-ลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการรีด

-เพิ่มมูลค่าของผลลิตได้อย่างต่อเนื่อง

-ยืดอายุการใช้งานของเครื่องรีดให้คงทน

ชนิดของ Dummy blocks ของ  Castool มีดังนี้

RRB Blocks

Dummy Block ประเภทนี้เหมาะสำหรับเครื่องรีดที่มีความดันในค่ามาตรฐานและมีความยาวของเครื่องรีดที่มีระยะค่อนข้างยาว จนถึง 100,000 psi โดยการออกแบบที่สอดประสานกันอย่างลงตัวของ แหวน ก้านยึด โดยการออกแบบที่สามารถทำให้แหวนรีดมีการยืดหยุ่น เพื่อรองรับแรงดันและด้วยเหตุนี้ทำให้อายุในการใช้งานของหัวรีดยาวนานยิ่งขึ้น

HPR Blocks

Dummy block ประเภทนี้เหมาะสำหรับเครื่องรีดที่มีความดันค่อนข้างสูง และมีความยาวของเครื่องรีดไม่มากนัก ความดันระหว่าง 120,000 psi ขึ้นไป การออกแบบที่เหมาะสมสำหรับเครื่องรีดที่มีค่าแรงดันที่ค่อนข้างสูง แน่นอนว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตDummy block ย่อมคัดสรรเป็นพิเศษ เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแรงดัน เพื่อยืดอายุอากรใช้งานให้ยาวนานขึ้น และที่สำคัญ Dummy Block ประเภทนี้ยังไม่ทำให้ผนังของเครื่องรีดเสียหายอันเนื่องมาจากแรงดันสูง หากเครื่องรีดของท่านใช้แรงดันที่สูงแต่มีความยาวของเครื่องรีดไม่มากนัก เราแนะนำ HPR Block

Marathon Blocks (Tuff Temper)

Dummy Block ประเภทนี้ มีส่วนประกอบที่น้อยชิ้น แต่ความสามารถคืออึดและทนทานในการใช้งาน เหมาะสำหรับเครื่องรีดที่มีค่าความดันสูงถึง 196,000 psi และที่สำคัญวัสดุที่นำมาผลิต Dummy Block ชนิดนี้คิดค้นขึ้นใหม่โดยช่างเทคนิคพิเศษของ Castool เป็นวัสดุที่มีค่าความแข็งเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับสภาพแรงดันที่มีค่าสูง และวัสดุที่เราคิดค้นก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง เพราะผลที่ออกมาปรากฏว่า วัสดุชนิดนี้มีการทำงานที่ดีเปรียบเทียนกับวัสดุชนิดเดิมถึงสองเท่า

หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถติดต่อได้โดยตรงที่

sales180@castool.com หรือ tanmanun.tiantip@castool.com

ทางเรายินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การรีดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องรีดของท่าน

 

Posted by: Ploypadub Robbins

คาสทูลภูมิใจที่จะนำเสนอการอัพเดทผลิตภัณฑใหม่ วันนี้จะเริ่มที่ เตาอบ

โดยความพิเศษของเตาอบรุ่นนี้ จะลดเวลาของการอุ่นแม่พิมพ์ และทำให้คุณภาพของชิ้นงานที่จะรีดดีขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญ เรารับประกันชิ้นส่วนในการทำความร้อนภายในเตาอบ เป็นระยะเวลาถึง 3 ปี

Posted by: Ploypadub Robbins

Wishing you and your family health, happiness, peace and prosperity 
this holiday season and in the coming New Year. 

ขอให้คุณและครอบครัวจงแข็งแรง มีความสุข สงบ และรุ่งเรือง เนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่ 

 

Posted by: Ploypadub Robbins

METALEX 2017 - BOOTH # BZ03 - BANGKOK, THAILAND วันที่ 2 ก็เริ่มขึ้นแล้ว บูธของคาสทูลยังคงคึกคักไปด้วยกลุ่มลูกค้าที่สนใจ นวัตกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องรีดและเครื่องฉีดอลูมิเนียม

ถึงแม้ว่าคาสทูลของเราจะไม่มีผู้คนล้นบูธเหมือนบูธอื่นๆ แต่บูธของเราเน้นคุณภาพ ทั้งนี้ยังนับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งทีี่งานในปีนี้ Mr. Paul Henry Robbins ผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นผู้ก่อตั้ง คาสทูล ทูลลิ่ง ซิสเต็มส์ และเป็นคนคิดค้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดด้วยตนเอง มาประจำอยู่ที่บูธจนถึงวันสุดท้าย ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมและขอคำแนะนำที่ที่บูธ BZ03

 

Posted by: Ploypadub Robbins

เริ่มขึ้นแล้วกับ METALEX 2017 - BOOTH # BZ03 - BANGKOK, THAILAND เป็นวันแรก กับความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดและเครื่องฉีดอลูมิเนียม

ท่านที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธของเราได้ที่ BOOTH # BZ03  โดยคาสทูลมีช่างเทคนิคที่ชำนาญประจำอยู่ที่บูธเพื่อคอยให้คำแนะนำ ตอบคำถามแก่ท่านที่สนใจ

อย่าพลาด เพราะนอกจากท่านจะแวะเยี่ยมชมแล้ว คาสทูลยังมีของพรีเมี่ยมที่ระลึกมอบให้แก่ท่านด้วย

Posted by: Ploypadub Robbins

Pages