การสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรสำคัญมากแค่ไหน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงาน องค์กร นั้นเป็นส่วนสำคัญต่อการปะสบผลสำเร็จของธุรกิจไม่ว่าจะสมัยไหน ความเชื่อมั่นนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้ในโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆ จะเล็กหรือใหญ่ หากไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นแล้ว ความเชื่อมั่นของลูกค้าย่อมจะไม่พึงบังเกิด จะเห็นได้ว่า ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นนั้นสำคัญกับธุรกิจทุกประเภท ความน่าเชื่อถือนั้นไม่ได้มีความสำคัญเพียงแต่ชื่อเสียง หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพเท่านั้น องค์ประกอบในภาพรวม ไม่ว่าจะรูปลักษณ์ขององค์กร สภาพแวดล้อม ตัวของผลิตภัณฑ์ แม้กระทั่งพนักงานขององค์กร ล้วนแล้วแต่สำคัญ ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือที่ก่อให้เกิความเชื่อมั่นนี้ สามารถสร้างได้ อาจจะพออนุมานได้ดังนี้

ตระหนักถึงความสำคัญ

การตระหนักถึงความสำคัญนี้ คือการให้ค่า ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม พนักงาน เพราะทุกองค์ประกอบคือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวหน้าได้

การเพิ่มแรงจูงใจ

ในกรณีนี้สามารถมุ่งเน้นได้ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมและพนักงาน สังคมปัจจุบันนี้แรงจูงใจเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งใด แรงจูงใจของผลิตภัณฑ์ อาจจะลดราคาหรือเพิ่มข้อเสนอพิเศษเพื่อให้มียอดขายมากขึ้น การให้การบริการหลังการขาย เป็นต้น แรงจูงใจต่อสภาพแวดล้อม การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร สามารถทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุข เมื่อพนักงานมีความสุข แรงจูงใจในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าก็จะสำเร็จได้โดยง่าย และการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน อาจจะเพิ่มสวัสดิการเล็กๆน้อยๆ เช่นพนักงานที่ไม่เคยขาด ลา มาสายก็มีรางวัลตอบแทนให้ในตอนปิดงบประจำปี การใส่ใจพนักงานในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้นอกจากจะเพิ่มกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานแล้ว องค์กรก็จะมีสภาพแลดล้อมที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน

การให้อำนาจการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา

การให้อำนาจการตัดสินใจของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา นอกจากจะแบ่งภาระของหัวหน้างานแล้ว ยังสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าตนเองก็มีความสามารถเช่นกัน

การเพิ่มทักษะในสายงาน

งานบางประเภทอาจจะทำซ้ำๆเป็นตาราง การเพิ่มบทบาทและหน้าที่เพิ่มให้กับพนักงานนั้น นอกจากจะได้ฝึกฝนตัวเองแล้ว ยังสามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานไปในตัวได้ด้วย

การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นนั้น คือความสัมพันธ์ของบุคคลากรในองค์กร แม้นหากว่าผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ สภาพแวดล้อมดีไม่มีที่ติ ทว่าพนักงานในองค์กรต่างไปคนละทิศละทาง ทำงานตามแต่หน้าที่ของตน ไม่มีความเอื้ออารีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมงานหรือองค์กร สิ่งเหล่านี้ก็สามารถทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้เช่นกัน การเห็นความสำคัญของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใด แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายผลิต หรือผู้บริหาร ล้วนแล้วแต่สำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ฟันเฟืองทุกชิ้นส่วนทำให้เครื่องจักรแล่นไปได้ ลำพังแต่เพียงบางส่วนแม้เครื่องจักรจะทำงานได้ แต่ผลผลิตที่ออกมาอาจจะไม่สมบูรณ์ฉันใด พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งก็มีความสำคัญต่อองค์กรฉันนั้น

 

 

ถอดความจาก บทความของ Mr. Paul H. Robbins

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2