การหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Giving unwanted feedback)

            ถือเป็นความสำคัญในการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อสมาชิกในทีมงาน แต่อะไรบ้างที่เราต้องทำเมื่อพนักงานมีการปฏิเสธ หัวหน้างานที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ อาจจะต้องหยุดการให้ข้อมูลย้อนกลับในแง่ที่สัมพันธ์กับความสามารถไว้ก่อนและพยายามเข้าใกล้ให้มากขึ้นเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลย้อนกลับนั้น และนี่คือวิธีการเริ่มต้น

·      ยอมรับสิ่งแปลกใหม่  เราไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าผู้ที่รับข้อมูลย้อนกลับนั้นจะเข้าใจในพฤติกรรมของเขาได้ในความหมายเดียวกันกับที่เราเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็นและการสอบถามบุคคลอื่นจึงถือเป็นสิ่งที่ควรกระทำร่วมด้วย

·      ใช้ภาษาที่เป็นกลาง พยายามหลีกเลี่ยงคำพูดด้านลบและการตำหนิติเตียน

·      ทบทวนข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวเอง จะต้องกล้าพอที่จะถาม “ฉันจะสามารถช่วยเหลือปัญหานี้ได้อย่างไร” และวิธีใดสำหรับการรับข้อมูลย้อนกลับ

·      รักษาสัญญา ดำเนินการร้องขอแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น เปิดรับมุมมอง และลงนามในเงื่อนไขของเป้าหมาย

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2