บุคลากรฝ่ายขาย (Sales people)

บุคลากรฝ่ายขาย (Sales people)

       หลายต่อหลายบริษัทใช้เวลาในการคัดสรรบุคลากรเข้าทำงานเกี่ยวกับกระบวนการขายมากกว่าการที่จัดการส่วนอื่นๆ ในองค์กร โดยเฉลี่ยแล้วอัตราการลาออกจากงานแต่ละปีโดยเฉลี่ยประมาณ 25-30% และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประมาณ 75,000-300,000 $ จึงถิอเป็นเรื่องที่ควรแก่การปรับปรุงอย่างยิ่งใหญ่ รายละเอียดต่อไปนี้ถือเป็นบางส่วนที่สามารถนำไปใช้ในการเริ่มต้นการปรับปรุงได้

·      ให้ความสนใจในเรื่องของพฤติกรรม (Focus on behaviors) สาเหตุแรกของการลาออกจากงานคือ การใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน (Job fit) การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือประสิทธิภาพสูง การออกแบบจำลอง และการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์จะช่วยให้สามารถชี้บ่งลักษณะของบุคคลได้ถูกต้องเหมาะสม หรืออาจจะเป็นการมอบหมายตำแหน่งงานชั่วคราวเพื่อประเมินความสามารถของบุคลากรจากงานที่กำหนดให้ ก่อนจะมีการเสนอตำแหน่งงานนั้นแบบถาวร

·      ระบุให้ชัดเจนในเรื่องของประสบการณ์ที่จำเป็น ต้องมั่นใจว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่ตรงตามสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของการตลาดของคุณ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเทคโนโลยี โดยประเมินความสามารถพิเศษร่วมด้วย พนักงานที่ทำงานในด้านงานขายจะต้องมีการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด กระตุ้นยอดการซื้อ และหัวหน้างานจะต้องติดตามผลของความสามารถอย่างรอบคอบ

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2