พนักงานขายที่ดี

 

อาชีพของพนักงานขายนั้นคือกลุ่มคนที่มีความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ทุ่มเทให้กับงาน และมีกลยุทธที่เป็นเลิศ โดยธรรมชาติของพนักงานขายนั้น ประสบการณ์มีความจำเป็นยิ่งนัก ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำงานมาแล้วกี่ปี แต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีนั้นได้เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนได้มากน้อยเท่าไหร่ การเป็นพนักงานที่จะประสบผลสำเร็จนั้น การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่ดีนี้ไม่ใช่แต่ยอดขายในครั้งแรก แต่เป็นการขายได้เรื่อยๆโดยคงความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ และยังสามารถให้ความรู้กับลูกค้าได้ในเรื่องที่ลูกค้าสงสัย สามารถอนุมานได้ว่า พนักงานขายที่ดีและประสบผลสำเร็จนั้น ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเพราะงานขายไม่สักแต่ว่าจะขาย แต่การขายนั้นจะผสมศาสตร์ของการดึงดูด ศิลป์ของวาทะ และที่สำคัญคือความซื่อตรงต่อลูกค้า การจะเป็นพนักงานขายที่ดีและประสบผลสำเร็จในสายอาชีพ ควรมีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พนักงานขายที่ดีจะให้ความสำคัญกับขั้นตอน กลยุทธและผลตอบรับ จะเห็นได้ว่า งานขายนั้น ผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลายแขนงรวมอยู่ในอาชีพนี้ 

 

ถอดความจาก บทความของ Mr. Paul Henry Robbins

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2