สิ่งที่ใช่ (YES)

สิ่งที่ใช่ (YES)

มีสิ่งที่ง่ายสิ่งหนึ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับหัวหน้างานหรือผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของการได้รับแรงสนับสนุนและสัมพันธไมตรีกับพนักงาน นั่นคือ การยกย่องชื่นชมสำหรับการทำงานที่ดีเยี่ยม

นั่นหมายถึงสิ่งที่เราเรียกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นความสำเร็จที่ดีเยี่ยมจากพนักงานของคุณเอง โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเขียนหรือการแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านอีเมลล์

การชื่นชมในที่สาธารณะเช่น ห้องประชุมหรือกลุ่มเพื่อนร่วมงานทำให้บุคคลนั้นรู้สึกประทับใจ การมอบรางวัลในที่สาธารณะก็จะช่วยแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี

แน่นอนว่า ไม่ใช่แค่เพียงการชื่นชมยินดีที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จตามที่เราเรียกเท่านั้น แต่จะต้องประกอบด้วยการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำงานที่ดีด้วย

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2