Lubrication (การหล่อลื่น)

การหล่อลื่น (Lubrication)

ระบบหล่อลื่นได้มีการพัฒนาให้สัมพันธ์กับระบบการทำงานของลูกสูบของ Allper (Allper  Plunger) เพื่อลดความเสียดทานระหว่างกระบอกสูบ (Sleeve) และลูกสูบ (Plunger) เพื่อให้มั่นใจว่ามีควมราบเรียบตลอดการเคลื่อนที่ภายในกระบอกสูบ  ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อรักษาความคงที่ของความเร็วในการขึ้นรูปแต่ละครั้ง (Shot) และยังยืดอายุการใช้งานของทั้งกระบอกสูบและลูกสูบด้วย  นี่คือความจำเป็นของการใช้กระบอกสูบแบบ Long Shot Sleeve ที่มักจะมีการสึกหรอบริเวณใต้จุดการเท (Pour Soput)

วัตถุประสงค์ (Purpose)

* ลดแรงเสียดทานระหว่างกระบอกสูล (Shot Sleeve) และลูกสูบ (Plunger Tip) 

* ช่วยทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อการขึ้นรูปแต่ละครั้ง (Shot) มีความคงที่

* ยืดอายุการใช้งานของทั้งกระบอกสูบและลูกสูบ

* กำจัดสิ่งปนเปื่้อนที่จะเกิดขึ้นกับงานหล่อขึ้นรูป

การทำงาน (Function)

* มีการวัดปริมาณของของเหลว Boron Nitride ที่ถูกระเหยไปเป็นละอองบางๆ

* การสเปรย์สารหล่อลื่นและการประกอบหัวฉีดอากาศจะติดต้ังไว้อย่างปลอดภัยหลังตำแหน่งของการประกอบลูกสูบ

* เทคโนโลยีของหัวฉีดทำให้เกิดอะตอมของ Boron Nitride ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณการใช้โดยรวม

* สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้รวดเร็วหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบการสเปรย์ที่ต่างจากเดิม

* ความดันของการสเปรย์และระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้

สารหล่อลื่นจะต้องนำไปใช้งานกับพืันที่ที่มีความต้องการเท่านั้น ปริมาณของสารหล่อลื่นที่ใช้มากเกินไปจะทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นและยังทำให้เกิดมลภาวะในที่ทำงานด้วย การหล่อลื่นจำเป็นต้องรักษาปริมาณการใช้ที่เหมาะสมให้อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ และต้องพยายามกำจัดสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดสารประกอบอโลหะเข้าไปในแม่พิมพ์ (Mold)

ปริมาณของสารหล่อลื่น  Boron Nitride ที่ใช้ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ในพื้นที่แหวน (Ring) กระบอกสูบ และพื้้นที่ที่มีผลกระทบโดยตรงภายใต้รูการเท เพื่อให้แน่ใจว่าสารหล่อลื่นได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง  ปราศจากการสเปรย์มากเกินไป การติดต้้งปั๊มเพื่อควบคุมการใช้งานผ่านการฉีดจะช่วยทำให้คาดการณ์สารหล่อลื่นที่ต้องการของแต่ละรอบของกระบวนการได้ เพื่อป้องกันอันตรายของการปนเปื้อนงานหล่อจากการใช้ปริมาณสารหล่อลื่นมากเกินไป

สำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก

โดยทั่วไปไม่ได้มีการสึกหรอเหมือนกระบอกสูบขนาดกลาง จึงมีการทำสล็อต (Slot) และระบบการหล่อลื่นเป็นช่องภายในบริเวณ Chamfer  เพื่อส่งให้สารหล่อลื่นไหลสู่ด้านบนของแหวนลูกสูบ

สำหรับกระบอกสูบขนาดกลาง

มีระบบ ALD เพื่อส่งสารหล่อลื่นโดยตรงไปยังด้านบนของลูกสูบและแหวนที่จะช่วยลดความเสียดทานระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบ

สำหรับกระบอกสูบขนาดใหญ่

เป็นสิ่งที่ยากต่อการที่จะหล่อลื่นให้เพียงพอต่อบริเวณภายในของกระบอกสูบ อาจจะต้องใช้ร่วมกับระบบ ACL สาระหล่อลื่นจะถูกส่งโดยตรงไปยังด้านบนของลูกสูบและสเปรย์บริเวณรูและพื้นที่ช่องการเท

สารหล่อลื่นเหลวที่มีความหนืดสูง

ALS 192 

เป็นสารหล่อลื่นกระบอกสูบที่ทนต่อสภาวะอุณหภูมิได้ เหมาะสำหรับงานหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม  แมกนีเซียม  และทองเหลือง โดยจำกัดปริมาณของอนุภาคของแข็งเพื่อทำให้อายุการใช้งานดีขึ้นและมีคุณภาพในงานหล่อขึ้นรูปที่ดีขึ้น

ประเภท: ALS 192 น้ำมันสังเคราะห์ Boron nitride

หมายเลขชิ้นงาน : ALS-192 สารหล่อลื่น

การบรรจุ : 10 กก.พลาสติกคอนเทอร์เนอร์

หมายเหตุ : ความถ่วงจำเพาะ คือ 1.1 (10 กก.=11 ลิตร)

คุณสมบัติการใช้งาน : สามารถใช้สำหรับงานหล่อลื่นรูปชิ้นงานที่เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างชิ้นส่วนแมกนีเซียม และการหล่อขึ้นรูปที่มีการขึ้นรูปด้วยความร้อนด้วย

ALS 196

เป็นสารหล่อลื่นกระบอกสูบที่มีความหนืดสูง ถูกพัฒนามาเพื่อให้มีความสามารถในการหยดสำหรับงานหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม แมกนีเซียมและทองเหลือง

ประเภท : ALS 196 mineral oil base

หมายเลขชิ้นงาน :  ALS-196 สารหล่อลื่น

การบรรจุ : 10 กก.พลาสติกคอนเทอร์เนอร์

หมายเหตุ : ความถ่วงจำเพาะ คือ 1.1 (10 กก.= 11 ลิตร)

คุณสมบัติการใช้งาน : สามารถใช้สำหรับงานหล่อขึ้นรูปชิ้นงานทุกชนิดยกเว้นที่เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างและการหล่อขึ้นรูปที่มีการขึ้นรูปด้วยความร้อนหรือการชิ้นงานที่มีการทาสีที่ผิว

ระบบการหล่อลื่นของ Castool

สารหล่อลื่นทั้งสองชนิดนี้  ใช้ร่วมกันกับระบบการจ่ายทั้งหมดหยด (ALD: Drop Lube System) และระบบสเปรย์ (ACL : Drop+Spray System) ซึ่งมีประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

– ใช้สารหล่อลื่นในปริมาณน้อย (ปริมาณที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ถูกต้อง)

– ไม่มีการสูญเสียสารหล่อลื่น

– สิ่งแวดล้อมสะอาด DCM 

– มีอายุการใช้งานที่ดีขึ้นทั้งกระบอกสูบและลูกสูบ

– ลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญๆ

คุณประโยชน์ของระบบการหล่อลื่นของ Castool

* ลดค่าใช้จ่ายต่อการหล่อขึ้นรูป

* เพิ่มอายุการใช้งานของลูกสูบ

* เพื่ออายุการใช้งานของกระบอกสูบ

* ลดปัญหาสิ่งปนเปื้อน

* ลดอัตรางานเสียหรือการกำจัดชิ้นงานเสีย

* ลดความเสียหายจากการหยุดการผลิต

Castool จึงมีระบบมาตรฐานใหม่ที่ดีเยี่ยมในอุตสาหกรรมการหล่อขึ้นรูป (Die Casting Industry)

ผลทั้งหมดอาจจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเครื่องและการติดตั้ง

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2