Quick Response (QR) Container

QR Container สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ใหม่ของกระบวนการอัดขึ้นรูป (Extrusion) ที่ได้รับระหว่างการพัฒนาและรวมเข้ากับกฎพื้นฐานทางฟิสิกข์เป็นส่วนใหญ่

QR Container ของ Castool สูญเสียพลังงานน้อย มีเสื้อคลุม (Mantle) ที่แข็งแรง มี Liner ที่ควบคุมอุณหภูมิและการกระจายความร้อนที่ดีกว่า สามารถกล่าวได้ว่า ไม่มีข้อติใดเลยในหลักการทางตรรกะของการออกแบบ Container สำหรับใช้ควบคุมอุณหภูมิ ในนาม Castool 

Purpose

–          สามารถรักษาระดับอุณหภูมิของ Liner ให้ต่ำกว่าอุณหภูมิแท่งเหล็ก 30C (50F) เพื่อลดการไหลในตัวผิวเหล็กในลักษณะโครงสร้างที่บิดรูป (Profile) และลดการทิ้ง (Scrap) ของเสียจากข้อบกพร่องที่เกิดกับผิวของชิ้นงานของผลิตภัณฑ์

–          สามารถเพิ่มความแตกต่างทางอุณหภูมิทั้งด้านหน้าและหลังของ Container ระหว่าง Billet และ Container และสามารถควบคุมลักษณะรูปร่างของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปร่างแบบคลื่นชนิดผิวบางของผลิตภัณฑ์จาก (Extrusion)

–          เพื่อลดผลกระทบของการสไลด์ออกข้างของแม่พิมพ์และ Container ที่มีต่ออุณหภูมิแม่พิพม์และรูปร่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย (run-out) และลดการทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากการเสียรูปของผลิตภัณฑ์

–          เพื่อให้มีเสถียรภาพทางอุณหภูมิระหว่าง Container และโครงสร้าง Container ทำให้ตำแหน่งของเครื่องจักร  (alignment) มีความสมดุล

–          ลดการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของเสื้อคลุม (Mantle) , Liner และ Dummy Block

Function

Container  สามารถทนต่อแรงดันของ Extrusion ระหว่างที่ Dummy Block เคลื่อนทีตลอดขึ้นรูป Container สามารถรักษาระดับอุณหภูมิของ Liner ได้ที่ความแม่นยำ + 5C ของอุณหภูมิที่ออกแบบไว้ตลอดกระบวนการผลิตเมื่ออุณหภูมิของ  billet มีลักษณะลาดชัดแบบลดลง (taper) จะทำให้เกิดความคงที่ทางความร้อนและมีประสิทธิผลของการผลิตที่สูงกว่า อุณหภูมิของ Liner สามารถปรับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าสู่สภาวะที่คงที่ทางความร้อนที่ดีที่สุด

อุปกรณ์ให้ความร้อน (heating element) และอุปกรณ์วัดสำหรับควบคุมอุณหภูมิ (Thermo couple) ติดตั้งใกล้กับ Liner โดยทำให้เสื้อคลุม (Mantle) เย็นกว่า Liner เช่นเดียวกับ Container housing  ที่มีความเย็นกว่า Liner ด้วยเหตุผลนี้จึงช่วยให้เสื้อคลุม (Mantle) มีอายุการใช้งานสูง การเกิดระดับความแตกต่างทางความร้อนภายในทำให้เกิดการกระจายความร้อนจาก Liner โดยปราศจากการใช้ระบบหล่อเย็นหรืออากาศหล่อเย็นเข้าช่วย ทั้งนี้ยังสามารถรักษาระดับอุณหภูมิของ Liner ให้ต่ำกว่าอุณหภูมิของ billet 30C (50F) เมื่อมีการขึ้นรูป Hard Alloy และนี่ถือเป็นความตั้งใจที่จะทำให้ผิวของ billet ไหลไปที่ Die อย่างช้าๆ และลดความเสียหายจากทิ้ง (scrap) ของชิ้นงาน

QR Container ตอบสนองความต้องการเชิงความร้อนได้อย่างดี Liner จะถูกให้ความร้อนตามความจำเป็น เพราะมีการปรับปรุง อุณหภูมิของ Liner ให้คงที่ และรักษาระดับความคงที่นี้ไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการเชิงโลหะ (Metallurgically) และเชิงรูปร่าง (Dimensionally) QR Container ลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 50% ของ Container มาตรฐานทั่วไป

วัสดุที่ใช้ทำเสื้อคลุม (Mantle) ของ Container คือ วัสดุจำพวก 4340 (มาตรฐาน AISI)  มีความแข็งแรงกว่า H13 ถึง  100% มีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ดีกว่า W.Nr.1.2344 (H13) ซึ่งมีองค์ประกอบของ vanadium carbide สูงทำให้ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเหนือกว่าวัสดุใด

QRC Container

ขนาดที่แนะนำสำหรับ Liner เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้วและต่ำกว่า

QRC Container ออกแบบ กะทัดรัดและมี 2 โซนควบคุม แต่ละโซนความร้อนมี Thermo couple 2 ตำแหน่งแบบ Double acting  ติดตั้งด้วยระยะห่างที่เท่ากันระหว่าง อุปกรณ์ให้ความร้อน (Heating element และ Liner) ตำแหน่งบนและล่างของโซนความร้อนครอบคลุมพื้นที่ 2/3 จากส่วนปลายของ Die ซึ่งช่วยให้เพิ่มความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งด้านบนและล่าง และยังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิจาก Die ไปยัง Stem เป็นไปอย่างธรรมชาติ

 

QR Container

ขนาดที่แนะนำสำหรับ Liner ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7- 12 นิ้ว

QR Container มี 4 โซนควบคุมความร้อน และ Thermo couple 4 ตำแหน่งแบบ Double acting ที่ติดตั้งด้วยระยะห่างที่เท่าๆ กัน ระหว่างอุปกรณ์ให้ความร้อน (heating element) และ Liner โซนให้ความร้อนจะติดตั้งในส่วนปลายของ Die ด้านบนและด้านล่าง และทางเข้าด้านบนและล่าง ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมและรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนได้อย่างมีเสถียรภาพจากด้านบนสู่ด้านล่างและด้านทางออกสู่ทางเข้า เพื่อให้เกิดจากการกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

 

QRX Container

ขนาดที่แนะนำสำหรับ Liner ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว และขนาดใหญ่กว่า

QRX Container มีโซนควบคุมความร้อน 6 โซน และ 6 ตำแหน่งแบบ Double ที่ส่วนปลายของ Die มี 4 โซน (ด้านบน  ด้านล่าง  ด้านซ้ายและขวา) และมีอีก 2 โซนที่ทางเข้า (บนและล่าง) QRX Container จะช่วยให้เครื่องอัดขึ้นรูปมีความสามารถแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการควบคุมรูปร่างของการขึ้นรูป (Extrusion profile) ลักษณะของวัสดุสุดท้ายของการขึ้นรูป (run out) และคุณภาพผิวชิ้นงานในระหว่างที่มีการรักษาระดับเสถียรภาพของการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนสำหรับการกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว

 

Castool QR Container Controller

ตู้ควบคุม Castool QR Container ได้รับการพัฒนาเข้ากับระบบ Allen Bradley logix Processors ด้วยข้อดีของฟังก์ชั่นสำหรับการควบคุม PID แต่ละโซน โดย Container จะถูกให้ความร้อนที่ Liner และค่อยเกิดเป็นวงจรทางความร้อน โดยมีการพิจารณาการปรับค่าขึ้นต้นด้วยโปรแกรมและส่งข้อมูลเข้าไปในตัวควบคุม เพิ่งชดเชยอุณหภูมิที่แตกต่างนั้น เพราะผลของการสูญเสียความร้อนจาก Die สู่ Die carrier.

Benefits

–          ทำให้เกิดการไหลอย่างสม่ำเสมอของ alloy ตลอดการเคลื่อนที่จนถึง Die

–          ลดต้นทุนในการดำเนินการ

–          ลดความสูญเสียในการทิ้ง (scrap)

–          ลดเวลาการหยุดเดินเครื่องของเครื่องจักร

–          เพิ่มความสามารถในการผลิต (เพิ่มประสิทธิผลของการผลิต)

–          สามารถรักษาระดับอุณหภูมิในการ Extrusion ได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมาย

–          เพิ่มอายุการใช้งานในการเดินเครื่อง

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2